Ecologische Autoriteit: noodzaak voor natuurherstel is groot

De Ecologische Autoriteit heeft vandaag de eerste inhoudelijke adviezen gepubliceerd over 4 natuurdoelanalyses, waaronder 2 van de provincie Zuid-Holland. De hoofdboodschap van de Ecologische Autoriteit: ‘Beter inzicht is nodig, maar wacht niet met maatregelen voor herstel natuurgebieden’, onderschrijven wij.

Natuurdoelanalyses laten zien hoe het gaat met de kwaliteit van de natuur in de stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden. De analyses vormen het uitgangspunt voor herstelmaatregelen van de natuur en worden uitgewerkt in de gebiedsplannen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

De natuur staat onder druk en de noodzaak voor natuurherstel is groot. Het beleid hiervoor is continue in ontwikkeling. Ook het opstellen en beoordelen van natuurdoelanalyses is nieuw. Zuid-Holland heeft als eerste provincie natuurdoelanalyses voor haar Natura-2000 natuurgebieden laten uitvoeren. Op basis hiervan is de handreiking Natuurdoelanalyse ontwikkeld. Het ‘samen ontwikkelen en leren terwijl we eraan werken’ is terug te vinden in de adviezen van de Ecologische Autoriteit. In het advies is aandacht voor de zaken die verder onderzocht en toegevoegd moeten worden, de hoofdlijn richting herstel wordt onderschreven.

Gedeputeerde Berend Potjer: ‘Het was echt ontdekken en pionieren bij het ontwikkelen van onze natuurdoelanalyses. Ik ben er trots op dat wij als Zuid-Holland daarmee de basis hebben kunnen leggen voor de landelijke aanpak en de Ecologische Autoriteit de kwaliteit van ons werk herkent en erkent. Hierdoor kunnen we met de Ecologische Autoriteit en het Ministerie het inhoudelijke gesprek voeren over hoe we dit instrument verder kunnen ontwikkelen en verbeteren en dit als basis kan dienen voor de aanpak voor natuurherstel.’

De adviezen van de Ecologische Autoriteit zijn herkenbaar en zeker toepasbaar.

  • De keuze voor een theoretisch afwegingskader als oplossing voor het (nog) ontbreken van kwantificeerbare natuurdoelen wordt gewaardeerd.
  • In de natuurdoelanalyses zijn geen expliciete referentiewaarden opgenomen. De Ecologische Autoriteit adviseert dat wel te doen. Die gegevens zijn beschikbaar en worden verwerkt.
  • Op sommige onderdelen is nader onderzoek nodig om de juiste doelmaatregelen te formuleren. We zullen dit opnemen als onderzoeksmaatregelen in de uitwerking.
  • De zaken die met voorrang opgepakt moeten worden hebben wij in beeld en worden meegenomen in de brede afweging van de gebiedsprocessen.
  • Landelijk wordt gewerkt aan de uniformiteit in beoordeling en monitoring. Ook als provincie zijn wij bezig met aanvullend onderzoek om hier een verbeterslag te maken.

Ook de komende tijd werken wij verder aan natuurherstel in Zuid-Holland.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter