Voldoende zoet water in West-Nederland

Voor vakantievierders is het natte en koele weer in Nederland en elders in Europa geen pretje. Voor de waterbeheerders in West-Nederland is het regenwater juist welkom. Nu het regent en de Rijnafvoer stijgt, is een omslagpunt bereikt. De maatregelen die van kracht zijn om de verzilting in West-Nederland tegen te gaan, zijn niet meer nodig.

Foto: Hoogheemraadschap van Rijnland

Sinds 12 juli krijgt West-Nederland extra zoet water via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA). Rijkswaterstaat stelt vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek zoet water beschikbaar, dat via hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard wordt aangevoerd.

De neerslag van de afgelopen periode zorgt ervoor dat het neerslagtekort is teruggelopen. Het zoutgehalte in het water is weer normaal en de watervraag voor peilhandhaving en vanuit de agrarische sector is weggevallen. Door deze ontwikkelingen zijn de eerder genomen droogtemaatregelen nu niet meer nodig.

Ef­fec­tie­ve sa­men­wer­king tus­sen de wa­ter­be­heer­ders

De goede samenwerking tussen waterbeheerders is belangrijk geweest in de aanpak van de droogteproblematiek. Er werd kennis gedeeld en besluiten werden snel genomen. Bij het nemen van de maatregelen is gekeken naar de gevolgen voor de verschillende belanghebbenden. Door de keuzes die gemaakt zijn, bleef de hinder voor de scheepvaart beperkt.

Ove­ri­ge maat­re­ge­len

De KWA is gestopt. De huidige omstandigheden maken dat ook andere droogtemaatregelen bij de waterbeheerders komen te vervallen. De waterbeheerders houden natuurlijk de weersverwachting en de Rijnafvoer nauwlettend in de gaten en reageren daarop als het nodig is. Een volledig en actueel overzicht van de maatregelen is te vinden op www.rijnland.net/loket/droogte-zomermonitor.

Hoe wa­ter­aan­voer werkt

De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen en inlaten dat in tijden van watertekort zoetwater aanvoert vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal; twee inlaatpunten waarop de zee geen invloed heeft. De hoogheemraadshappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard realiseren samen de KWA. Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water over Nederland en stelt het water beschikbaar voor de KWA. Meer weten over de KWA?

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp