Gouda staat er goed voor

Gouda kijkt terug op een prachtig feestjaar: het vieren van 750 jaar stadsrechten. Ook in dit feestjaar heeft het college opnieuw geïnvesteerd in de stad en de samenleving voor een aantrekkelijk en leefbaar Gouda. Dit staat in de jaarrekening 2022 die het college deze week heeft vastgesteld. Zo zijn er stappen gezet in duurzaamheid, groen, kansengelijkheid, bestaanszekerheid, cultuur, wonen en sport. Daarnaast is er veel inspanning verricht in de opvang van ontheemden uit Oekraïne en asielzoekers. “Het jaar 2022 kende naast de feestelijke activiteiten ook genoeg uitdagingen. Zo hebben we met het Winterplan extra geld uitgetrokken om ervoor te zorgen dat niemand door de hoge energierekening in de kou kwam te staan. Verder kijk ik terug op een jaar waarin we mooie dingen hebben bereikt”, aldus wethouder van Financiën Michiel Bunnik.

Er is onder andere opnieuw geïnvesteerd in het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Het Gouds Isolatieprogramma is vastgesteld, waarmee de gemeente eigenaren van woningen de komende jaren gaat helpen met isoleren. Ook is Gouda opnieuw een stuk groener geworden: 1320m2 grijs is nu groen. In 2022 is verder ingezet op versterking van het hoger onderwijs in Gouda en de regio Midden-Holland. In juni vorig jaar hebben de eerste hbo-studenten een opleiding aan Campus Gouda afgerond. De Goudse Sportraad is opgericht. Meer dan 120 Gouwenaars met een laag inkomen kunnen sporten dankzij het Volwassenenfonds.

Ook blijft Gouda zich inzetten voor het bouwen van nieuwe woningen. De bouw van Westergouwe is bijvoorbeeld nog in volle gang. In Gouda zijn vorig jaar in totaal 424 woningen bij gekomen, waarvan 60 sociale huur en 57 middeldure huurwoningen. Daarnaast is er gestart met de bouw van 254 sociale huurwoningen, de bouw van een tijdelijk Asielzoekerscentrum in de Goudse Poort en een Oekraïne-opvang voor 272 Oekraïense ontheemden.

Gouda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Het college is vorig jaar daarom begonnen met de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda ‘onbeperkt meedoen’. Daarnaast is het aantal meldingen van jeugdoverlast met 33 procent afgenomen dankzij een gerichte aanpak die moet voorkomen dat er problemen ontstaan door vooraf al in te grijpen.

Positief resultaat

Gouda staat er financieel goed voor. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 31,1 miljoen euro. Dat komt onder meer doordat er extra inkomsten voortkwamen uit parkeren, het verlenen van bouwvergunningen en er kwam aan het eind van het jaar extra geld vanuit het Rijk. Ook zijn er projecten van afgelopen jaar doorgeschoven. Het college stelt voor om een deel van het overschot te reserveren voor projecten die doorlopen van 2022 naar 2023. Het overige deel wil het college toevoegen aan de algemene reserve.

Wethouder Michiel Bunnik is tevreden over het positieve resultaat maar tegelijk ook terughoudend. “We gaan het geld nog hard nodig hebben en kunnen het goed gebruiken voor de toekomst. Ook de gemeente moet rekening houden met de stijgende prijzen dus we kunnen onszelf zeker niet te rijk rekenen.” De schuldpositie van Gouda is afgelopen jaar sterk verbeterd. “Door de groei van de algemene reserve kan Gouda tegenvallers en onzekerheden nog beter opvangen. Met deze buffer scoort de gemeente een ‘uitstekend’”, aldus Bunnik.

De jaarrekening wordt naar verwachting op 26 juni vastgesteld door de gemeenteraad. Voor meer informatie en cijfers kunt u de jaarrekening bekijken.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp