Natuurvriendelijke oevers voor betere waterkwaliteit in polder Bloemendaal

Samen met Staatsbosbeheer gaat Rijnland 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen in polder Bloemendaal in Waddinxveen. Dit zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit én de biodiversiteit in de polder. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers zorgt ervoor dat het een geschikt leefgebied wordt voor kleine diertjes en vissen.

Thea Fierens, hoogheemraad bij Rijnland, en Nick de Snoo, hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland, tekenden een samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en Rijnland. Beide partijen zijn positief over de goede onderlinge samenwerking. Het maakt het werken efficiënt en het levert een win-win situatie op. De waterkwaliteit wordt verbeterd én het gebied wordt aantrekkelijker voor weidevogels.

naamloos-5

Eu­ro­pe­se richt­lij­nen wa­ter­kwa­li­teit

Polder Bloemendaal is landelijk aangewezen als ‘belangrijk weidevogelgebied’ en het is één van de veertig KRW gebieden binnen Rijnland waar de waterkwaliteit moet worden verbeterd. In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten van de EU: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de vastgestelde ‘goede toestand’. Als waterschap is Rijnland verantwoordelijk voor het bereiken van deze doelen.

Na­tuur­vrien­de­lij­ke oe­vers

Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke overgang van water naar land. Dit geeft planten en dieren de ruimte en er ontstaat een rijk en gevarieerd leven. De oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Met de werkzaamheden in polder Bloemendaal wordt een grote sprong gemaakt richting het halen van de KRW doelstellingen. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijnland.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp