B en W Bodegraven-Reeuwijk ‘eerlijk aan de slag’

“Schulden verminderen en de financiële positie van de gemeente versterken.” Hiervoor staan burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk in de periode 2022-2026 volgens wethouder Financiën Elly de Vries (D66) bij de perspresentatie van het collegeprogramma ‘Eerlijk aan de slag’ op 22 december. Het collegeprogramma is gericht op sturing en daadwerkelijke uitvoering. “Een open, transparante en eerlijke bestuursstijl zien we als essentieel om onze ambities te kunnen bereiken.”

Sturen op voortgang en resultaten moet leiden tot meer effectiviteit en efficiëntie van de gemeentelijke organisatie. Met het oog daarop is het principe van ‘zelfsturing’ binnen de ambtelijke molen grotendeels verlaten met steun van de raad, het college, de organisatie zelf en haar ondernemingsraad. “Meer structuur in het werk en een cultuur die daarbij past”, aldus gemeentesecretaris en hoogste baas van het gemeentepersoneel Lizet Keijzers. Daarbij horen minder inhuur van externen, meer vaste mensen en een modern personeelsbeleid met duidelijk omschreven functies.

Bouwen voor inwoners

Versnelde woningbouw, preventie en veiligheid, economie en mobiliteit, en duurzaamheid zijn de centrale thema’s van het programma. Ondanks alle beperkingen vinden B en W het belangrijk voldoende woningen te laten bouwen, waaronder zowel tijdelijke woningen voor speciale doelgroepen als sociale woningbouw “zodat inwoners in een passende en betaalbare woning in onze gemeente kunnen (blijven) wonen.” Kort geleden sloeg wethouder Wonen Dirk-Jan Knol (CDA) de eerste paal voor 49 sociale huurwoningen in de Bodegraafse wijk Weideveld. Ook op het ‘Versluys-terrein’ aan de Overtocht ligt woningbouw volgens de wethouder binnen bereik.

Preventie en veiligheid omvat meerdere beleidsterreinen: veiligheid en handhaving, sociaal domein (hulp en zorg), onderwijs en sport. “Hoe meer inwoners, jong en oud, actief zijn binnen de mogelijkheden die zij hebben, hoe beter dat is voor de gezondheid en hoe minder er een beroep gedaan behoeft te worden op kostbare voorzieningen.” In het kader van het Veiligheidsplan 2022, op 21 december vastgesteld door de raad, wordt het team boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) uitgebreid van twee naar vier, want veiligheid is ook handhaving van regels.

Tempelpolder, boeren meer aan het roer

Energietoeslag

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel (SGP) van onder meer Economie en Schuldhulpverlening wees erop op dat het vele overleg met samenwerkingspartners in en buiten de regio moet bijdragen aan een “eerlijke verdeling” van woningbouw, locaties voor bedrijven, en ruimte voor zonneweiden en windmolens. De schuldhulpverlening komt in gemeentelijk beheer en de energietoeslag wordt bereikbaar voor huishoudens met een inkomen tot 140 procent van het sociaal minimum; nu is dat nog 130 procent.

Een “mooie en gezonde buitenruimte” is de ambitie van Robin Kersbergen. Als wethouder Verkeer en Vervoer met goede contacten in Den Haag ijvert hij voor het zo snel mogelijk realiseren van de ‘Bodegravenboog’ tussen de N11 vanuit noordwesten en de A12 richting Rotterdam/Den Haag. Ook de belangenorganisaties VNO-NCW en Transport & Logistiek Nederland dringen daarop aan. De huidige verbinding via de tweebaans N459 belemmert een vlotte doorstroming en de bereikbaarheid van Randstad en regio. Hoewel zo’n beetje alle neuzen de ‘goede’ kant uit staan, kan het nog jaren duren voordat de eerste spade de grond ingaat.

Evertshuis punt van flinke discussie komende tijd

Evertshuis

Tijdens de perspresentatie werd ook duidelijk dat B en W samenwerking tussen de gemeente, instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het lokale bedrijfsleven willen versterken; dit niet alleen voor het scheppen van leer-werkplekken, maar ook om te proberen vormen van mbo in Bodegraven-Reeuwijk mogelijk te maken. De rubriek ‘Wat gaat het college doen?’ op pagina 28 van het programma bleek een onjuistheid te bevatten: de verwijzing naar “het besluit van de raad in december” over toekomstig gebruik van het Evertshuis. Dat besluit is niet genomen, want het raadsvoorstel werd onlangs ingetrokken. Over dit onderwerp verschijnt binnenkort een raadsinformatiebrief (RIB).

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter