Waterfonds moet investeringen in waterrecreatie mogelijk maken

Gouda is een echte waterstad en uniek mede door haar ligging aan het water. Op verzoek van de gemeenteraad is een Waterfonds ingesteld, om ambities op het gebied van waterrecreatie mogelijk te maken in de komende jaren. Het college heeft kaders voor het inzetten van het Waterfonds uitgewerkt, die aan de raad zijn aangeboden. De raad gaat hier in januari over in gesprek.

Wethouder Thierry van Vugt, Recreatie & Toerisme: “De gemeente wil zich inzetten om het historische water in de binnenstad uit te breiden en de vaarverbindingen in Gouda en de regio te verbeteren. Hiermee bieden we ook een opvolging aan de ambities van de Wateralliantie, zoals verwoord in hun Watervisie. Het college wil met de middelen uit het Waterfonds investeren in concrete projecten die onze stad nog aantrekkelijker maken voor onze inwoners en bezoekers. Dat begint met de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk en met de zogenaamde intieme vaarroute. Maar naar de toekomst toe zijn ook andere projecten denkbaar. We gaan hier graag over in gesprek met de raad, die in 2021 initiatief nam voor een Waterfonds.”

Kansen waterrecreatie

De gemeenteraad wil de kansen voor waterrecreatie in Gouda en regio benutten. In 2021 heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling een voorstel aangenomen om een Waterfonds in te stellen. Hiervoor is toen € 1 miljoen beschikbaar gesteld.

In het bestuursakkoord ‘Geef Gouda door!’ is dit bedrag verdubbeld naar een investeringsruimte van € 2 miljoen. De ambitie om Gouda’s ligging aan het water te benutten en in te zetten op kansen voor waterrecreatie sluit aan bij de ambitie uit de Toekomstvisie 2030 ‘Gouda ligt goed’. Hierin staat aangegeven dat Gouda zich wil inzetten om “het historische water in de Goudse binnenstad uit te breiden en verbindingen van het water binnen en buiten Gouda, onder meer voor pleziervaart, te verbeteren”. Ook de partijen verbonden in de Wateralliantie zetten zich hiervoor in. Zij presenteerden eerder een Goudse Watervisie.

Beoogde Waterfonds-projecten

Van Vugt: “Het college stelt aan de raad voor om de volgende projecten voor het Waterfonds prioriteit te geven: het verbeteren van de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk en de zogenoemde ’intieme vaarroute’ door de binnenstad van Gouda. Bezien moet worden in komende tijd of de beschikbare middelen in het Waterfonds hiervoor toereikend zijn, dan wel extra middelen door de raad moeten worden vrijgemaakt.”

De vaarverbinding tussen Gouda en Reeuwijk is een belangrijke verbinding. De route vormt een belangrijke schakel in het rondje Rijn-IJssel door het Groene Hart. Het college wil investeringen doen om de bestaande verbinding te verbeteren en elektrisch te maken. De wethouder: “over een aantal jaar moet de duiker bij Achter de Waag worden vervangen. Dat is tevens een mooi startmoment voor het realiseren van de zogenoemde Intieme Vaarroute.”

In samenwerking met de Wateralliantie en partijen in de stad wil de gemeente dan ook verdere stappen zetten voor deze cultuurhistorische route, gericht op kano’s en sups. Verkennend onderzoek laat zien dat hier nog de nodige haken en ogen aan zitten. Maar de ambitie is de intieme vaarroute voor Gouda stapje voor stapje te verbeteren, mits private eigenaren ook meewerken. Op termijn zijn ook andere projecten mogelijk, mits het budget dit toe laat.” De Watervisie dient volgens Van Vugt hierbij als inspiratiebron.

Afstemmen met allerlei partijen

Voor het onderzoek naar de intieme vaarroute is met allerlei partijen gesproken. Waaronder de eigenaren van bruggen in de Zeugstraat, het bestuur van de Wateralliantie, het bestuur van de lokale ondernemers SBG en de voorzitter van het Watersportverbond.

Het is aan de raad om de kaders van het Waterfonds verder vast te stellen. Na het besluit door de raad wordt het vervolg breed met de stad gedeeld.

Foto: Astrid den Haan

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter