Kiezersbedrog? Vervolg 2

Sommige zaken vanuit ons college blijven me toch bezig houden, via de WOB heb ik de berichtgeving opgevraagd over wie wanneer er op de hoogte waren van de opzet van het herstelplan. Na een vertraging vanuit de gemeente heb ik de gegevens overigens netjes gekregen, zij het dat er een mix van WOB en WOO gebruikt is. Maar dat terzijde. Duidelijk is geworden dat er vaak en door velen over is vergaderd, in december 2021 7 keer, in januari 2022 10 keer en in februari 9 keer, uiteindelijk in maart nog 2 keer zo deelt de gemeente mij mee.

Het voltallige college is eind januari 2 keer bij een vergadering betrokken geweest. Dit houdt dus ook in dat de 5 toenmalige wethouders toen al op de hoogte waren van een inmiddels vergevorderd herstelplan. De 1e conceptversie is op 8 februari aan de burgemeester verzonden, de 2e versie op de 15e februari oa aan de burgemeester en wethouder Financiën. De wethouder heeft echter op 21 december al een Raadsinformatiebrief (RIB 115) geschreven aan de Raad, naar aanleiding van vragen (7 december 2021) vanuit de commissie bestuur en financiën over het in voorbereiding zijnde herstelplan.

Over de inhoud van deze RIB 115 gericht aan de leden van de gemeenteraad

Doel Het doel van het herstelplan is om de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen handvatten te bieden bij het voorbereiden van het nieuwe raads- of coalitieprogramma. Inhoud Om voorstellen te doen met betrekking tot de wijze waarop de gemeente de financiële positie kan verbeteren maakt een uitgebreide analyse van de huidige financiële positie onderdeel uit van het herstelplan …….. Planning Het herstelplan wordt uiterlijk dinsdag 22 maart 2022 opgeleverd….

Eén en ander houdt dus in dat er al meer informatie bekend was, die niet in de verkiezing is gebruikt, niet door de coalitiepartijen, maar ook niet door de oppositiepartijen. Duidelijk is wel dat het college wel info heeft verstrekt over de verwachte inhoud van het document. (Zie link onder aan dit schrijven)

Wat geeft dit dan voor een beeld over de gemeenteraad en de zittende partijen, zij wisten dat er een uitgebreide analyse zou komen en zelfs dat deze onderdeel zou kunnen/moeten gaan worden van formerende partijen… “Quote: Het herstelplan biedt de formerende partijen bruikbare informatie om tot onderbouwde beleidsmatige keuzes te komen om de financiële positie van de gemeente te verbeteren in de komende raadsperiode en daarna. Unquote”.

Kortom alle lokale politieke partijen hadden dus al meer of minder een indruk van de inhoud en de zwaarwichtigheid hiervan en het belang voor de formatie. Is er dan sprake geweest van kiezersbedrog zoals ik al eerder schreef? Nou eigenlijk niet dus. Wel is er sprake van een sterk vertekend beeld wat er in de verkiezingen aan informatie door de partijen gebruikt of eigenlijk niet gebruikt is en het wanbesef van de raadsleden met betrekking tot de datum van 22 december, dus na de verkiezingen. Alleen de oppositiepartijen hebben daar nog hun bezwaar op 10 maart, dus vlak voor de verkiezing over geuit, maar ook zij kregen geen inhoudelijke info en moesten wachten tot 17 maart, 1 dag na de verkiezingen.

Mag ik dan de conclusie trekken dat geen van de partijen hier willens en wetens een punt van in de verkiezing heeft gemaakt? Uit angst voor de kiezer? Het coalitieakkoord Eerlijk aan de slag en uit het artikel Bestuursstijl “ Om iedereen erbij te betrekken hanteren we een open, transparante en eerlijke bestuursstijl.” heeft voor mij dan toch een nasmaak.

Cornelis Hagen

Het coalitieakoord is via onderstaande link terug te vinden:
https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/user/bestuursdoc…Herstelplan.pdf

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter