Coalitieakkoord en college ‘oude en jonge wijn’ in deels nieuwe verpakking

Het coalitieakkoord ‘Eerlijk aan de slag’ van CDA, VVD, SGP en D66 voor Bodegraven-Reeuwijk beoogt een drastische vermindering van de schuld die op de gemeentebegroting drukt.

Van nu nog 155 miljoen tot 144 miljoen euro in 2026 en 114 miljoen in 2040, als volgende coalities het akkoord tenminste ongewijzigd uitvoeren. Men wil dit bereiken door bezuinigingen op onderhoud van wegen en bruggen, levensduurverlenging van de riolering en besparing op gemeentelijk vastgoed, en door verhoging van de OZB voor niet-woningen (bedrijfsgebouwen) met 12,5% in 2023 en 2024. “De gemiddelde lasten voor eigenaren van een woning van € 275.000,- blijven ongeveer gelijk. De lasten voor de eigenaar van een woning van € 550.000,- stijgen gemiddeld met € 39,- per jaar. Voor huurders dalen de lasten met gemiddeld € 32,- per jaar.”

Bij ongewijzigd financieel beleid zou de schuld zodanig stijgen dat de gemeente onder financieel toezicht van het Rijk komt te staan met als gevolg een OZB-verhoging van bijna 60% en forse verschraling van de gemeentelijke voorzieningen.

De beoogde wethouders. Van links naar rechts Robin Kersbergen (VVD), Dirk Jan Knol (CDA), Elly de Vries (D66) en Jan Leendert van den Heuvel (SGP). Knol draagt de ‘zware’ portefeuille Financiën over aan De Vries en gaat zich bezighouden met onder andere ruimtelijke ordening, wonen en jeugdzorg

‘Niet realistisch’
De doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn, wordt financieel “niet realistisch” geacht en daarom losgelaten. De coalitiepartners willen zich houden aan het Nationaal Klimaatakkoord, waarin een CO2-reductie is afgesproken van 49% in 2030 en 95% in 2050. “Als het haalbaar is, doen we ten minste 5% meer. Voorwaarde is dat extra rijksmiddelen voor gemeenten beschikbaar worden gesteld.”

“Passend bij de behoefte van onze dorpen” wil de vier partijen-coalitie per jaar 250 huizen gaan bouwen, 70 meer dan de huidige 180. Voor het Sociaal domein verlangt men meer geld van het Rijk omdat de vergoeding die gemeente tot nu toe krijgt, laag zou zijn in vergelijking met andere gemeenten; dit terwijl de opgave waar Bodegraven-Reeuwijk voor staat niet beduidend kleiner is. De grip op circa 250 zorgaanbieders moet worden verstevigd.

Groot waren de eensgezindheid en voldoening na het ondertekenen, maandagmiddag 30 mei, van ‘Eerlijk aan de slag’, het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022-2026. Van links naar rechts: Jan Leendert van den Heuvel (SGP), Jan Vergeer (formateur, CDA), Bas Otting (D66) en Dirk van den Acker (VVD). Van den Heuvel verving de afwezige Henk van der Smit, onderhandelaar namens de SGP. Vergeer benadrukte dat D66 als ‘progressieve’ fractie en juniorpartner niet onder het juk van de anderen is doorgegaan. “Niemand zou erbij gebaat zijn geweest D66 het vel over de neus te halen”, zo klonk het.

Uitgesteld keuzemoment
Het beoogde college van B en W is van plan in gesprek te gaan met schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs om een ‘uitgesteld keuzemoment’ te realiseren voor 10- tot 14-jarigen die na groep 8 nog niet kunnen beslissen over hun vervolgonderwijs. Voor het Eversthuis wil de coalitie nog in 2022 een toekomstplan laten verschijnen. “De in 2021 doorgevoerde bezuiniging op subsidies voor onderhoud van cultuurhistorisch waardevolle panden per 2025 draaien we terug.”

In de ambtelijke organisatie is gebleken dat “zelfsturing in de huidige vorm niet optimaal werkt”. Meer structuur en coördinatie zou essentieel zijn, zeker gelet op “de uitdagingen waar we voor staan”. Hieronder valt ook de “open, transparante en eerlijke bestuursstijl” in samenwerking met de gemeenteraad, inwoners en ondernemers waarnaar de titel van het akkoord verwijst.

Het geheel van coalitieakkoord, installatie en beëdiging van de wethouders, en installatie van leden van de gemeenteraad op de plekken van de nieuwe collegeleden komt aan de orde in de openbare raadsvergadering van woensdag 1 juni in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter