Opheffen onderbemaling in Reeuwijk-Dorp

In het gebied ten oosten van de Brede Schouw en ten zuiden van de Dorpsweg in Reeuwijk-Dorp vindt voor een deel van de polder onderbemaling plaats. De gemeente gaat hiermee stoppen.

Met onderbemaling wordt het waterpeil kunstmatig verlaagd, in deze polder tot 60 cm onder het vastgestelde polderpeil. Het water wordt vanuit de sloten van dit gebied gepompt naar hoger gelegen afvoersloten. Dit zorgt ervoor dat de weilanden geschikt blijven voor agrarisch gebruik. Een stukje van het onderbemalen gebied maakt deel uit van de (beoogde) toekomstige woningbouwontwikkeling ‘Achter de boerderij’ en ‘Reesvelt III’.

Het in stand houden van deze onderbemaling binnen het gebied van de toekomstige woningbouwontwikkelingen is niet meer wenselijk. Daarom is de gemeente van plan om de onderbemaling binnen het gemeentelijk gebied te gaan opheffen en zo het waterpeil aan te laten sluiten bij het polderpeil in de omgeving.

Met het opheffen van de onderbemaling wil de gemeente de negatieve effecten van de onderbemaling stoppen. Onderbemaling leidt namelijk tot:

  • bodemdaling
  • hogere uitstoot van CO2 en methaan, vanwege veenverbranding
  • kosten voor de gemeenschap voor het in stand houden van een gemaal met bijbehorende energielasten en onderhoudslasten
  • groot hoogteverschil tussen (toekomstige) tuinen en oppervlaktewater

De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met de aanwonenden, het waterschap en andere belanghebbenden over de uitvoering van het opheffen van de onderbemaling.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter