Een herstelplan en dan gegevens uit de dagelijkse praktijk….  

Een zin uit herstelplan luidt: “Tegelijkertijd is het wel zinvol nu alvast te bepalen of eventuele meevallers (deels) zullen worden ingezet om de financiële norm te verstevigen en daarmee de netto schuldquote naar beneden te brengen.”  
Maar gezien het onderstaande ADV 219474, mag je er van uit gaan dat er een financieel overschot is wat aan de reserve zou moeten of kan worden toegevoegd. 
Dan blijkt de praktijk toch weerbarstiger te zijn want tijdens het collegeoverleg van 8 maart wordt het volgende (Cursief afgebeeld)  voorgesteld: 

“ Quote 6. Resultaatbestemming 2021 – ADV 219474 
 D.J. Knol 
Besluit: 
De volgende resultaatbestemming opnemen in de op te stellen jaarrekening 2021: 
• Opstellen Kerkenvisie € 50.000; 
• Vergroening gemeentelijke gronden € 25.000; 
• Uitvoeringsplan “Perspectief voor de jeugd” € 71.700; 
• Versterken aanbod voor mensen met dementie € 50.000; 
• Lokaal cultuuraanbod € 63.345; 
• Groene (H)arthuys € 40.000; 
• Bestemmingsreserve ondersteuningsfonds € 100.740 en € 83.100; 
• Dotatie reserve ICT € 180.000 en € 75.000; 
• Egalisatiereserve buitensport € 225.400; 
• Invoering omgevingswet € 120.000. “Unquote 

Navraag (18-03) bij de gemeente hieromtrent geeft als antwoord: “Ik kan u antwoorden dat het genoemde bedrag van ruim 1 miljoen zal worden opgenomen bij bestemming van het rekeningresultaat 2021. Anders gezegd: Normaal gesproken wordt een voordelig resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Dat zal ook dit jaar gebeuren maar voor genoemde bedrag wordt voorgesteld daar een uitzondering op te maken.”  

Nu is vanuit deze opsomming, cq summiere omschrijving  natuurlijk nauwelijks op te maken wat deze posten inhouden, al lijken sommige posten mij nu echt niet noodzakelijk, maar dat is zonder nadere uitleg maar een aanname.  
Wat opvalt is dat er dus al maar direct een voorstel is gemaakt om een bedrag van € 1.084.285 te gaan reserveren, in plaats van de noodzaak om dit ten gunste van het resultaat te gaan brengen. ls de situatie dan wel zo nijpend is als het herstelplan beschrijft? Of is het zo dat politieke afwegingen vaak via wonderlijke wegen lopen? 

Hoe dan ook, ik ben hier dan even de weg in kwijt, je zou toch al verwachten dat er vanuit het college dan ook dusdanig gevolg gegeven zou worden om in dit geval het bedrag aan de reserves toe te voegen. 
Als het al belangrijke zaken waren, dan waren deze al in de lopende begroting opgenomen en derhalve voorzien?  Indien niet voorzien dan is het de vraag of er aan de raadsleden voldoende onderbouwing gegeven kan gaan worden om deze posten alsnog te reserveren.  
Maar gezien de ernst van het herstelplan kan dit dus eigenlijk niet.  
 
Soms is politiek dus echt niet te volgen. 

Cornelis Hagen

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter