Beperkte mogelijkheid voor activiteit rond Bodegraafse Dorpskerk

Het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Bodegraven, zoals het college van B&W dat aan de gemeenteraad voorstelt, biedt naast ruimte voor evenementen op het Raadhuisplein, ook beperkte mogelijkheden bij de Oude Markt, rondom de Dorpskerk.

Er is daarbij sprake van uitgebreide regelgeving om het woon- en leefklimaat te blijven borgen. Daarom is er een specifieke evenementenregeling opgenomen in het bestemmingsplan. Het college heeft het ontwerp voor dit plan aangeboden aan de gemeenteraad, die het mag vaststellen. Ter voorbereiding daarop bespreekt de raadscommissie Ruimte het bestemmingsplan op 9 februari.

De Centrumvisie van de gemeente, vastgesteld in 2016, heeft als een van de doelstellingen het verbeteren van het centrum van Bodegraven als verblijfsgebied. De wens is ook om de Oude Markt beter te benutten als plek van ontmoeting. Met het bieden van de mogelijkheid om activiteiten te organiseren wordt aan beide doelstellingen tegemoet gekomen. Daarom zijn er in het nieuwe bestemmingsplan specifieke regels opgenomen voor het organiseren van evenementen.

Oude Markt
Naast een evenementenregeling voor het Raadhuisplein komt er nu een afzonderlijke regeling voor de Oude Markt, die nog niet eerder als evenementenlokatie was benoemd. De regels zijn specifiek afgestemd op de aard van het terrein en de organisatie is gebonden aan verschillende restricties. Zo gelden er voor de Oude Markt lagere geluidsnormen en zijn er minder bezoekers toegestaan dan op het Raadhuisplein. De Oude Markt is een plein met karakteristieke kenmerken en een historisch karakter. De ruimte leent zich goed voor een kleinschalig evenement, maar dat moet dan wel passen bij de aard van het gebied, met respect voor het woon- en leefklimaat.

Zondagsrust
De gemeente is zich er van bewust dat veel van de Bodegraafse inwoners hechten aan de zondagsrust, zeker rond de Dorpskerk. Op zondag zijn evenementen daar dan ook uitgesloten, net als op- en afbouwwerkzaamheden.

Op het Raadhuisplein en in de rest van het centrum mogen op zondag voor 13 uur geen evenementen worden gehouden. Dit sluit aan op de Zondagswet. Na 13 uur is daar een activiteit wel mogelijk, zo staat in de plaatselijke verordening die de gemeenteraad heeft vastgelegd. Maar er geldt de hele zondag een verbod op muziek- en omroepgeluid.

Naast de kerkdienst op zondag is de kerk ook op andere momenten in de week in gebruik, voor kerk-, rouw- en trouwdiensten. Daarom moet de organisator van een evenement op de Oude Markt vooraf altijd afstemming zoeken met het kerkbestuur.

Geluidsnormen
In het bestemmingsplan heeft de gemeente normen opgenomen die de geluidsoverlast beperken. Die regels zijn gebaseerd op de geluidsnormen die voortkomen uit akoestisch onderzoek. Zo is er bij tientallen mensen thuis in hun woning een meting uitgevoerd.

Behalve voor de geluidsnormen, zijn er ook beperkingen gesteld aan zaken als het type muziek en het maximum aantal dagen dat evenementen mogen plaatsvinden. Op deze manier wordt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat geborgd.

Najaarsmarkt
Van oudsher zijn er in het Bodegraafse centrum enkele evenementen per jaar waarbij meer geluid wordt geproduceerd. Dat zijn de Voor- en Najaarsmarkt. Het college van B&W vindt de dorpsverbondenheid van deze traditionele feesten en de bijdrage ervan aan het bloeiende verenigingsleven belangrijk. Vandaar dat in het voorstel van het college aan de gemeenteraad voor deze feesten een hogere geluidsnorm is opgenomen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp