Fabrieksmatig bouwen van huizen onmisbaar in provinciale woonaanpak

Provincie ziet het fabrieksmatig bouwen van woningen als één van de oplossingen voor de wooncrisis. Wanneer woningen in de fabriek gebouwd worden, is er ander gekwalificeerd bouwpersoneel nodig. Hiermee slaan ze een belangrijke slag in de strijd tegen het tekort aan personeel. Bovendien maakt fabrieksbouw het mogelijk om sneller, duurzamer en goedkoper te bouwen. “Als provincie hebben wij de ambitie dat 50% van de woningen industrieel wordt gebouwd”, aldus Anne Koning, gedeputeerde Wonen.

Zuid-Holland staat tot 2030 aan de lat voor het bouwen van 200.000 woningen. Dat is ruim een vijfde van de landelijke opgave en het betekent een toevoeging van ruim 10% op onze bestaande voorraad. Het tekort aan bouwcapaciteit is één van de bedreigingen voor het realiseren van de woningbouwopgave.

“Vanwege tekorten in de bouwcapaciteit stijgen de kosten voor bouwprojecten”, aldus Anne Koning. “Dit zet de haalbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid onder druk. Met industriële woningbouw kan er meer gebruik gemaakt worden van praktisch geschoolde arbeidskrachten en kan er sneller gebouwd worden.”

Industrialisatie heeft nog meer voordelen: minder (stikstof)uitstoot op de bouwlocatie, efficiënter gebruik van materialen, circulair bouwen, verlaging van faalkosten, kwaliteitsverbetering door procesbeheersing en verlaging van overlast op de bouwplaats.

Er zijn meerdere Nederlandse bedrijven die het bouwproces verplaatsen van de bouwplaats naar de fabriek. Ook zijn er verschillende voorbeeldprojecten die laten zien dat industrieel bouwen nu al kan. Zo worden er 32 woningen geplaatst aan de Stadhouderslaan in Ridderkerk. De woningen worden in zijn geheel op de oplegger van een vrachtwagen vervoerd en zijn na aansluiting op de waterleiding en riolering vrijwel direct na plaatsing klaar voor gebruik.

Onvoldoende van de grond
Toch komt industrialisatie nog niet voldoende van de grond. Verkokerd werken, wetgeving, bestaande bureaucratie en marktwerking maken het enorm complex. Locaties die kansrijk zijn voor grootschalige nieuwbouw brengen vaak complexe uitdagingen met zich mee. Een verdergaande industrialisatie vraagt om regie in aantallen, een andere manier van denken en durf.

De provincie heeft De Bouwcampus gevraagd om samen met gemeenten, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen oplossingen te ontwikkelen om industrialisatie van de woningbouw te versnellen.

Bundelen van vraag en aanbod
“Om fabrieksmatige woningbouw snel te kunnen opschalen, moeten er gebied overstijgende afspraken gemaakt worden. Daarom bundelen we vraag en aanbod. Dit levert meer continuïteit en zekerheid op voor aanbieders. Zij krijgen het vertrouwen en financiële mogelijkheden om hun productieproces winstgevend te maken”, aldus Anne Koning. Het bundelen van vraag en aanbod gebeurt binnen de Bouwstroom Haaglanden.

#zetdewoningbouwaan
Om fabrieksmatige bouw te stimuleren, hebben we samen met de Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus de campagne #zetdewoningbouwaan gelanceerd. De campagne is onderdeel van het transitietraject Industrialisatie Woningbouw van De Bouwcampus. Dit traject heeft als doel om snellere en bredere inzet van de industriële productiecapaciteit te bereiken.

Industriële woningbouw heeft ook de aandacht van het nieuwe kabinet. In het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord staat dat woningbouw de komende jaren wordt versneld door innovaties te stimuleren. Het bouwen van prefab-woningen (kant- en klare woningen) wordt opgeschaald en circulaire bouw wordt gestimuleerd. Het kabinet wil ook belemmeringen voor klimaatbestendige en natuurinclusieve bouw wegnemen.

Wil je meer weten? Mail sterkestedenendorpen@pzh.nl.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp