Bedrijventerreinen onmisbaar voor toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat

Zuid-Holland – De provincie Zuid-Holland zet in op een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat. Bedrijventerreinen spelen hierin een belangrijke rol. Om ook de komende jaren aantrekkelijke en concurrerende bedrijventerreinen te houden, is eind vorig jaar de bedrijventerreinenstrategie door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Deze strategie geeft richting aan de provinciale inzet voor de komende jaren. De uitvraag naar de regio’s is inmiddels gedaan.

Behoefte aan 200 hectare bedrijventerreinen
Een belangrijk onderdeel van deze strategie is het actualiseren van de provinciale behoefteraming. Dit is een markttechnische onderbouwing waarbij op basis van een aantal objectieve criteria de toekomstige ruimtebehoefte aan bedrijventerrein in beeld wordt gebracht. Hiermee is begin 2021 gestart en deze is eind oktober afgerond. Uit de behoefteraming komt naar voren dat er in heel Zuid-Holland tot en met 2030 een behoefte is aan circa 200 hectare bedrijventerrein. Deze behoefte is niet voor alle regio’s gelijk en verschilt dus per regio. Dat geldt ook voor de kwaliteit van het aanbod. De provincie wil in eerste instantie de bestaande voorraad aan bedrijventerreinen beter benutten; pas daarna is uitleg of uitbreiding aan de orde.

Opgave en regionale visies
Deze behoefte wordt uiteraard ook in een breder perspectief geplaatst met andere opgaven waarvoor Zuid-Holland staat (o.a. energieopgave, woningbouwopgave, bereikbaarheid en natuuropgave). Deze vastgestelde actualisatie vormt input voor het gesprek met de regio’s om gezamenlijk te komen tot geactualiseerde en door Gedeputeerde Staten vast te stellen regionale bedrijventerreinenvisies. Streven is dat de regio’s deze medio 2022 bij de provincie aanleveren. Zo kunnen we ook in de toekomst voor Zuid-Holland een gezond vestigings- en werkklimaat creëren.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp