Nationale Klimaatweek: 10 thema’s die het verschil maken in Zuid-Holland

Regio – Deze week is de klimaattop in Glasgow én het is Nationale Klimaatweek. Daarom zetten we de spotlights op de projecten die de provincie samen met partners uitvoert voor een duurzame toekomst in Zuid-Holland. De laatste rapporten van het KNMI laten zien dat klimaatverandering grote impact kan hebben, ook voor de provincie Zuid-Holland. De provincie draagt samen met andere organisaties en overheden bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot (mitigatie) om verdere klimaatverandering te beperken. Bovendien nemen we maatregelen om ons voor te bereiden op de weersextremen die we verwachten in de toekomst, (adaptatie). Hieronder zie je hoe we werken aan een veilige en duurzame toekomst in Zuid-Holland.

Duurzame mobiliteit
Het nog beter bereikbaar maken van Zuid-Holland is een belangrijke taak van de provincie. Wij zien het als ons doel om mobiliteit zo veilig en duurzaam mogelijk te maken. Daarom stimuleren we duurzaam personenvervoer en goederenvervoer en werken we aan CO2 neutrale en nog veiligere provinciale wegen en vaarwegen, die bestand zijn tegen weersextremen. Omdat we de gezondheid van reizigers, inwoners en het klimaat belangrijk vinden, willen we schone(re) manieren van vervoer. Daarom hebben we afgesproken dat uiterlijk in 2030 ál het openbaar vervoer in Zuid-Holland vrij moet zijn van schadelijke uitstoot. Zo rijden de stadsbussen van onder andere Leiden, Drechtsteden en Gorinchem nu al elektrisch.
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/(verwijst naar een andere website).

Gedeputeerde Berend Potjer ontving de wandelaars van de Climate Miles namens de provincie.

Toekomstbestendige gebouwen, woningen en werkplekken
In de toekomst zijn huizen, bedrijven en kantoren duurzaam, energieneutraal en bestand tegen weersextremen zoals hitte en wateroverlast. Bij het bouwen worden steeds meer biobased en hergebruikte materialen gebruikt. Gemeenten staan hier voor een grote uitdaging, omdat er ook veel behoefte is aan woningen. We roepen bouwers, gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en onderzoekers op hier samen werk van te maken. Verder ondersteunt de provincie gemeenten bij de warmtetransitie, investeert in innovaties en ontwikkelde samen met andere overheden, de bouwsector en kennisinstellingen in Zuid-Holland de uitgangspunten voor circulair en klimaatadaptief bouwen. Daarnaast zetten we ons in voor groene en duurzame bedrijventerreinen en ondersteunen we projecten voor duurzaam erfgoed, scholen en ander maatschappelijk vastgoed.
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/(verwijst naar een andere website)
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/duurzame-verwarming/gebouwde-omgeving(verwijst naar een andere website)

Schone energie voor iedereen
Hoe zorgen we in de toekomst voor voldoende energie om een betrouwbare energievoorziening in Zuid-Holland te realiseren? Daar hebben we veel verschillende energiebronnen voor nodig. De provincie ondersteunt daarom de ontwikkeling van nieuwe warmtebronnen zoals aardwarmte, aquathermie en restwarmte. Samen met de Gasunie en het Rijk werken we aan een warmtetransportnet voor Zuid-Holland. We maken slim gebruik van de ruimte die we hebben en zetten ons daarom in om zoveel mogelijk daken te voorzien van groen en zonnepanelen. De provincie werkt met andere overheden samen in de 7 Zuid-Hollandse energieregio’s om te bepalen waar en op welke manier het best duurzame energie kan worden opgewekt. Met de netbeheerders onderzoeken we welke investeringen nodig zijn zodat het elektriciteitsnet de vraag aan kan. Ook denken we nu al na over de consequenties van de toegenomen vraag om koeling. www.zuidholland.nl/energie(verwijst naar een andere website).

De industrie van morgen
De industrie van morgen stoot veel minder CO2 uit, gebruikt afval als grondstof, is energie-efficiënt, maakt gebruik van schone energie en circulaire grondstoffen (inclusief groene waterstof). Als de industrie in Zuid-Holland deze omslag weet te maken, kan dat voor de hele provincie kansen opleveren als het gaat om werkgelegenheid, export en schone lucht. De provincie ziet deze omslag in de industrie ook als een kans om innovaties en de ontwikkeling van een toekomstbestendig energiesysteem in Zuid-Holland te versnellen. Daarom ondersteunt de provincie de omslag in de industrie met diverse projecten en subsidies.
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/duurzame-industrie/(verwijst naar een andere website).

Vitale landbouw en natuur
De provincie werkt aan een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouwsector in Zuid-Holland, met minder CO2- en stikstofuitstoot, meer biodiversiteit en nieuwe verdienmodellen voor boeren. Daarvoor werken we bijvoorbeeld aan minder bodemdaling in veenweidegebieden, organiseren we samenwerking tussen boeren, wetenschappers en overheden en stimuleren we innovaties. De natuur is in onze drukbevolkte, verstedelijkte provincie erg waardevol en een belangrijke bondgenoot tegen hitte en wateroverlast. Er zijn veel soorten planten en dieren aanwezig, ook kwetsbare soorten. We hebben veel natuur- en cultuurhistorisch erfgoed en de natuur heeft een sterke maatschappelijke en economische waarde. Wij bewaken dat onze leefomgeving gezond blijft, óók als het klimaat verandert en dat er genoeg mogelijkheden zijn voor recreatie.
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/duurzame-landbouw/(verwijst naar een andere website)
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuurrijk-zuid/(verwijst naar een andere website).

Innovatief Zuid-Holland; sleutel voor transitie
Hoeveel energie kun je opwekken met een vlieger, hoe kun je water opslaan in de stad? Innovatief Zuid-Holland is de sleutel voor nieuwe oplossingen die nodig zijn voor een duurzame toekomst. Via het programma Energie en Klimaat investeert de provincie 2 miljoen euro in een netwerk van duurzame fieldlabs en ondersteuning voor startups. Samen met organisaties als Innovation quarter en het fonds Energiiq, MIT subsidies en Sartup In Residence worden duurzame ondernemers geholpen met kennis en investeringen op het gebied van energie, circulaire economie en klimaatadaptatie.
Innovatief Zuid-Holland https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/(verwijst naar een andere website)

Droogte en wateroverlast
In de toekomst verwachten we meer zware hoosbuien, zeespiegelstijging én periodes van droogte. De provincie werkt samen met het Rijk, waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s aan waterveiligheid. Bijvoorbeeld in projecten rondom de kust, in het Deltaprogramma, bij de aanwijzing en normering voor regionale waterkeringen, in het voortraject van dijkversterkingen. Ook werken we samen met onder andere de waterschappen en gemeenten om wateroverlast als gevolg van hevige neerslag tegen te gaan. Met de partners in het Deltaprogramma Zoetwater werken we aan een toekomstbestendige zoetwatervoorziening die weerbaar is tegen tekorten aan zoet water.
Meer informatie: www.deltaprogramma.nl(verwijst naar een andere website).

Klimaatbestendig Zuid-Holland: 6 uitdagingen
In Zuid-Holland leiden de toenemende hoosbuien, droogte, hitte, bodemdaling en zeespiegelstijging tot andere problemen dan in andere provincies van Nederland. Zo leidt droogte op de zandgronden van de Veluwe tot grote problemen voor de natuur en landbouw, terwijl droogte in Zuid-Holland vooral leidt tot grote risico’s op funderingsschade. Om Zuid-Holland klimaatbestendig en waterrobuust te kunnen inrichten, geeft de provincie prioriteit aan de volgende zes grote uitdagingen: Hittestress in de steden, Waterschade in de steden, Funderingsschade in de steden, Verzilting, Overstromingsrisico’s, Veenoxidatie in het landelijk gebied. www.zuid-holland.nl/klimaat(verwijst naar een andere website).

Een duurzame en gezonde toekomst voor iedereen in Zuid-Holland
Of je nu oud of jong, arm of rijk, op het platteland of in de stad woont: de provincie zet zich ervoor in dat alle inwoners van Zuid-Holland duurzaam, veilig, betaalbaar duurzaam en klimaatbestendig kunnen wonen en werken in Zuid-Holland. Zo werken we met woningcorporaties aan klimaatbestendige en duurzame huurwoningen, ondersteunen we lokale energie-initiatieven, werken we aan een inclusieve energietransitie en ondersteunen we innovatieve oplossingen voor vergroening in versteende wijken. www.gezondenveilig.nl(verwijst naar een andere website).

Duurzame organisatie
Alle auto’s en vaartuigen van de provincie gebruiken inmiddels duurzame brandstof. Het hoofdgebouw van de provincie was toe aan een ingrijpende verbouwing, het nieuwe gebouw wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Om beter inzicht te krijgen in het energieverbruik en het klimaat in het provinciehuis is er een ‘digital twin’ gemaakt van het gebouw. De schatting is dat ‘slimmere’ kantoorgebouwen tot 30% minder energie gebruiken.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp