Dorpsteam Sluipwijk en Plassengebied overhandigt toekomstvisie aan gemeente

“Dorpsvisie is vervolg op aandachtspunten die al decennia leven”

Sluipwijk – Een rustige leefomgeving middenin de natuur, die je wilt behouden, maar waarbij inwoners en bezoekers ook van die natuur moeten kunnen genieten. En een halt toeroepen aan de alsmaar toenemende verkeersdrukte op de smalle wegen. Dat zijn de belangrijke uitgangspunten voor de inwoners van Sluipwijk en Plassengebied in hun dorpsvisie 2030, alsmede in de gemeentebrede Toekomstvisie. Jan Buitelaar, lid van het dorpsteam: “In feite willen we het houden zoals het is, met enkele noodzakelijke verbeteringen. Dat behoud wordt al een kunst op zich, want de grenzen van bijvoorbeeld bouwactiviteiten, toeristisch gebruik, verkeersdruk en versplintering worden telkens verlegd.” Yvette Engbers, ook dorpsteamlid, haakt in: “Er wordt steeds meer van de natuur en open ruimte afgeknabbeld. Onze dorpsvisie, die wij afgelopen maandag via wethouder Odd Wagner officieel aan de gemeente hebben overhandigd, moet dat afknabbelen helpen stoppen.”

Jan Buitelaar plaatst direct een kanttekening bij de dorpsvisie: “Het is goed dat wij naar de toekomst kijken, maar de afgelopen decennia speelde de problematiek van groeiende recreatie, drukte op de smalle wegen en aantasting van de natuur ook al. Zo’n visie op papier is prima, maar het is veel belangrijker dat wij bestaand beleid gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld door bestaande maatregelen zoals verkeersverboden in de weekenden, verbod op zwaar verkeer en illegale bebouwing te handhaven. We kunnen borden neerzetten om verkeer te weren, maar als de Boa’s weinig tijd hebben om hier handhavend op te treden, komt er geen verbetering. Toch is het goed dat onze wensen in de dorpsvisie nog eens zijn opgeschreven. Het zijn nu nog abstracte formuleringen. We moeten naar concrete maatregelen en vooral het bestaande beleid, zoals ook vastgelegd in het bestemmingsplan van 2015, uitvoeren.”

Yvette Engbers en Jan Buitelaar zijn blij dat ruim 300 inwoners via het invullen van de enquête hebben bijgedragen aan de dorpsvisie. Daarnaast hebben we waardevolle feedback gekregen uit ons bewonerspanel, zo’n 100 inwoners die aangegeven hebben actief mee te willen denken over belangrijke thema’s in het plassengebied, zo ook de toekomstvisie (aanmelden voor het bewonerspanel kan via een mail aan info@dorpsteamsluipwijk.nl). Ook de aanspreekpunten die de ontwikkelingen in hun directe omgeving nauwlettend volgen en continue feedback geven, zijn voor ons belangrijk als achterban.”

Spanningsveld
Volgens Yvette zie je de wil bij de gemeente en zeker bij de ambtenaren om ‘meters te maken’ bij alle wensen en nodige verbeterslagen, maar loopt men vaak vast in de eigen gemeentelijke organisatie. “We willen gewoon voorkomen dat het hier steeds meer een recreatie-/stadspark wordt door het verdwijnen van natuur en toenemend toerisme. De achterplassen zijn stiltegebied en zo wordt de natuur beter beschermd, maar ook daar zie je steeds meer druk en vertroebeling. Onze zorg is dat natuur verder wordt opgesplitst, dat bebouwing toeneemt en dus de verkeersdruk toeneemt.”

Jan Buitelaar: “Ook de inwoners zelf moeten aan het uitgangspunt ‘rust en ruimte’ bijdragen. Heb oog voor de natuur en houd bijvoorbeeld zichtlijnen naar de plassen of veenweides open. We zouden als dorpsteam ook willen dat er niet teveel wordt bijgebouwd, maar er schijnen in veel gevallen oude

rechten te gelden. Dat is wel een spanningsveld als je enerzijds de bebouwing wilt beperken en anderzijds grote villa’s ziet verschijnen. Die trekken extra verkeer aan, van bewoners en bezoekers, maar ook van pakket-, boodschappen- en maaltijdbezorgers. Het is de laatste jaren echt veel drukker op de smalle wegen geworden. We moeten snel aan de slag met de gemeente om de wegen autoluw te maken door niet-bestemmingsverkeer te weren en de passeerstroken te verbeteren, zodat ook fietsers en voetgangers meer veiligheid wordt geboden. Maar ook inwoners moeten elkaar de ruimte gunnen.”

Iets moois in handen
Het valt Jan op dat de meningen onder de bewoners behoorlijk eensgezind zijn. Er zijn weinig uitersten als het om het behoud van ‘rust en ruimte’ gaat. Uiteraard klinkt wel eens het eigenbelang door in discussies, maar de dorpsvisie weerspiegelt de algemene koers voor Sluipwijk en Plassengebied. “Als dorpsteam gaan we verder met de dorpsvisie, samen met zoveel mogelijk inwoners. Het is lastig dat de dorpsteams binnen de gemeente geen formele status hebben. We mogen meepraten daar waar het de gemeente goed uitkomt, maar als er hogere belangen zijn van bijvoorbeeld provincie en rijksoverheid als het om recreatie of natuurbescherming gaat, ben je al snel uitgepraat als dorpsteam. Of kijk naar partijen als Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap en Groenalliantie, die hebben van oudsher meer in de melk te brokkelen dan een dorpsteam met betrokken inwoners. Toch is het goed dat wij nu samen met inwoners, gemeente en bijvoorbeeld ook Stichting Veen de koers uitzetten en zorgen dat we behouden wat we hebben. Want we hebben iets moois in handen.”

Balans vinden tussen natuur, wonen en recreatie
Yvette ziet de dorpsvisie als een punt op de horizon waar de inwoners van Sluipwijk en Plassengebied willen uitkomen. Met veel aspecten binnen dat toekomstbeeld. Kijk naar de vergrijzing onder de bewoners die graag willen blijven wonen in dit gebied, zijn de voorzieningen op orde? Of het landelijk karakter met zo min mogelijk verstoring door objecten en bebording, de balans tussen verlichting voor veilig fietsen/wandelen en de gewenste donkerte in dit gebied, de waterkwaliteit, de leefomgeving voor dieren en planten. Allemaal zaken die het dorpsteam bezighouden, daar waar het gaat om leefbaarheid, natuurbehoud, plek voor recreatie en verkeersdruk. Yvette: “De wensen in onze dorpsvisie zijn helder. Maar het is complex om overal die balans in te vinden. Maar dat is wel onze gezamenlijke opgave als inwoners en gemeente.”

Jan Buitelaar ziet een parallel met Amsterdam: “Ook daar werd het veel te druk met toerisme en verkeer. Dan stellen zij daar paal en perk aan door toerisme door airbnb’s te beperken, het varen in de grachten te verminderen en een stop op hotelbouw in te stellen. Nee, Sluipwijk en Plassengebied zijn geen Amsterdam. Wij hebben hier nog rust en ruimte. Maar als je het toerisme en de verkeersdruk op z’n beloop laat, in plaats van inzetten op rustige recreatie waar natuurbeleving voorop staat, moet je straks extra hard ingrijpen. We moeten nu doen wat we in eerder beleid hebben afgesproken en in de dorpsvisie nog eens hebben bekrachtigd.”

Die boodschap werd maandagavond in de bijeenkomst met het dorpsteam nogmaals nadrukkelijk aan wethouder Wagner meegegeven. De komende week gaat het dorpsteam op pad om iedereen in het plassengebied te voorzien van de flyer met samenvatting van de dorpsvisie Sluipwijk en Plassengebied. Deze flyer is ook digitaal te bekijken op https://sluipwijk.dorpenwijk.nl/

Reacties op Toekomstvisie
De concept-Toekomstvisie voor heel Bodegraven-Reeuwijk ligt tot en met 3 november 2021 ter inzage. U kunt erop reageren via onder andere het participatieplatform van de gemeente: https://denkmee.bodegraven-reeuwijk.nl. U kunt ook via website, telefoon, brief of bezoek op afspraak aan gemeentehuis – waar de Toekomstvisie is in te zien – een reactie geven.B

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp