Opluchting én zorgen over gemeentebegroting 2022-2025

Door: Willem IJdo

Bodegraven-Reeuwijk – Voor nu zonneschijn, maar later kans op buien. Zo is de gemeentebegroting voor 2022 te typeren, want die sluit. Het meerjarenperspectief 2023-2025 blijft echter ook zorgelijk. Maar het had minder gekund, want tot voor kort was niet 100 procent zeker of het Rijk met voldoende extra geld uit het Gemeentefonds over de brug zou komen. Dit gebeurde eind september via toezegging van € 1.6 miljoen, mogelijk gemaakt door extra rijksgeld – het zogeheten ‘accres’ (Frans voor groei of aanwas) – in genoemd fonds. Het dreigende tekort op de Bodegraafs-Reeuwijkse begroting voor volgend jaar lag iets hoger, maar is nu op te vangen.

Daartoe moeten volgens Burgemeester en Wethouders de lasten voor een gemiddeld huishouden volgend jaar met € 26 oftewel 2,5% omhoog (van € 1.071 naar € 1.097). Dit wordt mede veroorzaakt door extra investeringen in het rioolstelsel. Voor bedrijven ligt een lastenstijging van € 155 op jaarbasis in het verschiet (van € 2.221 naar € 2.376). Hier staat een verlaging van het tarief voor ‘Ons Fonds’ (Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk) met gemiddeld € 90 per jaar tegenover, zodat de totale lastendruk voor een doorsnee onderneming in 2022 bijna 3% bedraagt. Ons Fonds wordt overigens gefinancierd vanuit de OZB-opbrengsten voor ‘niet-woningen’, waaronder bedrijfsruimten.

Met de sluitende begroting voorkomt de gemeente dat zij onder preventief financieel toezicht van de Provincie komt te staan wegens een niet dekkende begroting, zonder zicht op herstel van de balans tussen inkomsten en uitgaven. In deze situatie moet een gemeente ‘met de hoed in de hand’ naar Den Haag om haar begroting vooraf ter goedkeuring bij het provinciebestuur in te dienen.

Nieuw college
Het perspectief blijft “broos”, aldus het college. “Met name het jaar 2023 laat in de meerjarenbegroting nog een tekort zien.” De sluitende begroting voor 2022 en positieve cijfers in de toekomst zouden echter perspectief bieden. “Dit geeft het nieuwe college na de verkiezingen de mogelijkheid om nieuwe beleidskeuzes te maken.” De voorliggende begroting is “beleidsarm”.

Om het plaatje sluitend te krijgen en de financiële reserves te ontzien, heeft de gemeente vooraf moeten bezuinigen. Zo besloot de gemeenteraad bij het vaststellen van de ‘Kadernota’ op 30 juni onder meer te stoppen met bekostiging van muziekonderwijs op scholen, het budget voor duurzaamheid te

verlagen en subsidies voor onderhoud aan cultuurhistorisch waardevolle panden gedeeltelijk te schrappen, evenals sommige investeringen voor de centrumaanpak in Bodegraven.

Onder druk
De bescheiden trots van wethouder Dirk Jan Knol (CDA) ten spijt staat de financiële positie van de gemeente ook de komende jaren onder druk, mede door de vele opgenomen leningen en de beperkte algemene reserve. Ook de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein – jeugdzorg, Ferm Werk (regionale bemiddelaar tussen werkgevers en werkzoekenden) en de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – “blijven onze aandacht vragen”.

De raadscommissie Bestuur en Financiën behandelt de ontwerp-begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 op woensdag 27 oktober, aanvang vergadering ± 20.30 uur (half negen). Na deze ‘opiniërende’ bijeenkomst behandelt de gemeenteraad de begroting en het meerjarenperspectief besluitvormend (vaststelling) op dinsdag 9 november, aanvang vergadering 20.00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Bodegraven.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp