Programmabegroting 2022-2025: Broos perspectief

Sluitende begroting met beperkte lastenverhoging

Bodegraven-Reeuwijk – Burgemeester en Wethouders hebben vandaag de Programmabegroting 2022-2025 Broos perspectief aangeboden aan de gemeenteraad. De laatste begroting tijdens deze collegeperiode en vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De begroting voor 2022 is een structureel sluitende begroting, omvat weinig nieuwe plannen, maar geeft wel financiële dekking voor de met de gemeenteraad afgesproken plannen die in de afgelopen jaren zijn gestart. 

De keuzes uit de Kadernota zijn in deze begroting verwerkt en daarmee biedt deze begroting een basis voor nieuwe beleidskeuzes in de komende collegeperiode.  

Deze begroting met de titel ‘Broos Perspectief’ is zogenoemd beleidsarm, maar geeft wel invulling aan financiering van het door de raad ingezette beleid in de afgelopen jaren. “Broos” omdat de financiële positie kwetsbaar blijft. Met name het jaar 2023 laat in de meerjarenbegroting nog een tekort zien. “Perspectief” omdat er een sluitende begroting ligt voor 2022 en in de jaren daarna weer zwarte cijfers in het vooruitzicht worden gesteld. Dit geeft het nieuwe college na de verkiezingen de mogelijkheid om nieuwe beleidskeuzes te maken. 

Wethouder Dirk-Jan Knol:
“Ik ben blij dat het Rijk extra geld voor gemeenten heeft toegezegd. Anders zouden we dit jaar geen sluitende begroting hebben rond gekregen. De bij de kadernota genomen besluiten over een aantal bezuinigingen blijven helaas wel noodzakelijk. Uitgangspunt bij deze begroting is dat het voorzieningenniveau voor onze inwoners zo veel als mogelijk op niveau moet blijven. In de afgelopen jaren is er ondanks de financiële druk nog steeds geïnvesteerd in de kwaliteit van de dorpen, zoals wegen, scholen, sport, kunst en cultuur en dergelijke”. 

Tijdens het opstellen van deze begroting kondigde het Rijk tijdens Prinsjesdag aan dat er toch meer structurele extra geld voor gemeenten beschikbaar komt. Met deze mededeling kon de gemeentelijke begroting voor 2022 sluitend gemaakt worden.  

Het extra geld voorkomt ook dat onze gemeente een eenmalige onttrekking uit de magere algemene reserves zou moeten doen en dat er extra bezuinigd zou moeten worden. Wel blijven er zorgen over de bijdragen van het Rijk. Zo is het namelijk nog niet duidelijk hoe de nieuwe verdeelmodellen vanuit het Rijk er de komende jaren uit gaan zien en wat dit voor onze gemeente betekent.  

De lasten voor onze inwoners zullen in 2022 licht stijgen. De totale gemeentelijke belasting voor een gemiddeld huishouden inclusief een inflatiecorrectie van 1,5% stijgt met 2,5% en is daarmee in lijn met de in de Kadernota door de raad vastgestelde kaders. Het grootste deel komt door een stijging van de rioolheffing door extra investeringen in het rioolstelsel. Voor een gemiddeld huishouden stijgen de lasten met € 26 van € 1.071 naar € 1.097 per jaar; oftewel voor een gemiddeld huishouden circa € 2,20 per maand. 

De lasten voor ondernemers stijgen iets sterker. De OZB niet-woningen groeit in twee stappen naar het landelijk gemiddelde. De totale gemeentelijke belasting voor een gemiddelde onderneming stijgt met 7,0% in 2022. Voor een gemiddelde onderneming betekent dit een lastenstijging van € 2.221 naar € 2.376 per jaar; oftewel circa € 13 per maand. Daar staat overigens tegenover dat het tarief voor het ondernemersfonds is verlaagd met een bedrag van gemiddeld € 90 per jaar; oftewel circa € 8 per maand. Per saldo stijgen dan de totale lastendruk voor een gemiddelde onderneming in 2022 met bijna 3%.  

Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad wordt deze uiterlijk 15 november a.s. ter goedkeuring ingezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Omdat er sprake is van een sluitende begroting is preventief toezicht door de provincie in 2022 niet aan de orde. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp