Inwoners, bedrijven en organisaties zitten zelf achter mengpaneel om toekomst Bodegraven-Reeuwijk te bepalen

Inwoners, bedrijven en organisaties zitten zelf achter mengpaneel om toekomst Bodegraven-Reeuwijk te bepalen

De concept-Toekomstvisie voor Bodegraven-Reeuwijk wordt op 7 oktober voor vier weken ter inzage gelegd. Iedereen wordt uitgenodigd hierop te reageren. “Ik hoop dat inwoners, bedrijven, organisaties, dorpsteams en anderen van de mogelijkheid gebruik maken om zaken die missen te benoemen of andere accenten te leggen,” benadrukt gemeentelijk projectleider Herman Petter. “Want de visie bepaalt, nu nog op hoofdlijnen, de richting die wij samen willen inslaan de komende jaren. Interessant dus om nu je mening te laten horen, maar dit ook na vaststelling van de visie te blijven doen. Als we de Toekomstvisie als vertrekpunt samen verder gaan uitwerken en concrete keuzes gaan maken tegen de achtergrond van schaarse ruimte, financiële mogelijkheden en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.”

Petter verwacht niet dat de reacties de concept-Toekomstvisie op z’n grondvesten laten schudden. “De visie is de afgelopen anderhalf jaar opgesteld op basis van een veelheid aan interviews, enquêtes en gesprekken in de dorpen. Zo’n 60 organisaties, vele honderden bewoners, mede-overheden en medewerkers van de gemeente hebben hun inbreng kunnen leveren. We zouden wel heel erg de plank misslaan als de visie flink op de schop moet. Maar dit is wel dé kans als dat onverhoopt zou moeten, want we hebben vast niet iedereen weten te bereiken of inbreng niet op juiste waarde geschat. We staan nu aan de vooravond van de vaststelling van de Toekomstvisie, die formeel wordt vastgesteld als Omgevingsvisie conform de nieuwe Omgevingswet. Onze Toekomstvisie is extra breed opgezet en verbindt allerlei beleidsterreinen. Ook zaken als gezondheid, preventie en veiligheid hebben een plek. Het is mooi dat we nu vanuit een brede integrale blik zaken beschouwen en met elkaar verbinden.”

Levend instrument

“Laat ik vooropstellen dat de Toekomstvisie geen blauwdruk is hoe alles zou moeten worden,” vervolgt Herman Petter. We schetsen beelden, stippen aan de horizon, maar die moeten nog verder worden uitgewerkt. Bovendien is de puzzel nooit af. De wereld om ons heen verandert continu. Denk aan deenergietransitie, actuele woningnood en een veranderende economie. En over een paar jaar zijn er weer nieuwe ontwikkelingen en wensen. De visie is een levend instrument voor onze gemeente, inwoners en bedrijven, dat we de komende jaren steeds aanpassen aan gewijzigde inzichten. Maar bijvoorbeeld ook aan beleid vanuit provincie en rijksoverheid. Want we liggen midden in het Groene Hart en daar is men zuinig op qua open landschap en natuur. Ook daarom is het belangrijk dat wij nu helder hebben wat onze plannen voor de toekomst zijn. Die helderheid is richting buurgemeenten, regio en provincie van belang, want ook daar wordt de toekomst ingevuld. Als je zelf bijvoorbeeld niet aangeeft dat je woningen wilt bouwen of ruimte wilt bieden aan bedrijven, dan heb je misschien over enkele jaren niets meer te kiezen, omdat alle woningbouw en bedrijventerreinen door anderen worden ingevuld. Onze toekomst wordt altijd mede bepaald door ontwikkelingen om ons heen. Het Groene Hart en de A12 stoppen natuurlijk niet bij onze gemeentegrens. We zoeken dan ook nadrukkelijk de samenwerking in onze eigen regio en met buurgemeenten. We werken samen waar dat nodig is, teneinde onze ambities goed te positioneren.”

Participatie vasthouden

De projectleider beseft dat de Toekomstvisie nu nog erg abstract is, met vooral wensen en ideaalplaatjes voor 2040. De volgende stap is de uitwerking. De gemeente gaat per dorp en deelgebied de visie concretiseren, wederom in samenspraak met inwoners, bedrijven, en betrokken organisaties “We willen de energie van de participatie vasthouden,” bevestigt de projectleider. “Elk dorp heeft specifieke wensen. Of het nu een rondweg om Waarder, extra woningen in Bodegraven, veilige fietsverbindingen of agrarische toekomstzekerheid betreft. Keuzes hierover moeten we de komende tijd voor de korte en lange termijn maken. Dan heb je het over prioritering, fasering, financiering, ruimteclaims, bouwlocaties aanwijzen, noem maar op. De Toekomstvisie geeft daarbij houvast omdat de richting op hoofdlijnen vast ligt.”

Maatwerk voor dorpen

Herman Petter besluit: “Een actuele Toekomstvisie is noodzakelijk om nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen in samenhang en vooral in balans een plek te geven. Want er komt echt van alles op ons af, zowel eigen wensen en ideeën van binnen de gemeente als maatschappelijke ontwikkelingen. Als we de terinzagelegging hebben gehad en de reacties zijn verwerkt, kan de gemeenteraad eind dit jaar de visie vaststellen. Daarna komen de keuzes, met maatwerk voor deelgebieden en dorpen. De inwoners, bedrijven en organisaties kennen hun dorpen het beste, dus hun inbreng blijft zeer waardevol en welkom. U zit nog steeds achter het mengpaneel van de toekomst van onze gemeente, om het zo te zeggen. De komende jaren maken we de visie concreter en samenhangender én geven we samen handen en voeten aan de uitvoering van de Toekomstvisie en de dorpsvisies. Laat van u horen.”

Reacties via Participatieplatform

De concept Toekomstvisie ligt ter inzage van 7 oktober 2021 tot en met 3 november 2021. U kunt erop reageren via onder andere het participatieplatform van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: https://denkmee.bodegraven-reeuwijk.nl

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp