Gemeente neemt maatregelen voor meer betaalbare woningbouw

Bodegraven-Reeuwijk – De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat in bestemmingsplannen het aandeel sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen vastleggen. De gemeente kan daarna bij ontwikkelaars en anderen afdwingen dat deze woningen daad-werkelijk worden gebouwd. Om dit mogelijk te maken is een doelgroepenverordening opgesteld, die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeente ziet deze maatregelen als steun aan groepen die op dit moment klem zitten op de woning-markt.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening kunnen gemeenten in bestemmingsplannen vastleggen dat er een bepaald percentage aan sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen of betaalbare koopwoningen moet worden gerealiseerd. Om dat mogelijk te maken moet de gemeente een doel-groepenverordening opstellen, waarin is vastgelegd voor welke doelgroep de woningen zijn be-stemd en hoe lang de woningen een sociale huurwoning, middeldure huurwoning of betaalbare koopwoning moeten blijven. Het college legt nu een concept voor een doelgroepenverordening ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Het concept wordt besproken in de raadscommissie ruimte van 13 oktober en de gemeenteraad van 27 oktober.

Als de gemeenteraad heeft ingestemd met de verordening, kan in een nieuw bestemmingsplan voor een woningbouwlocatie worden vastgelegd dat bijvoorbeeld 25% van de te bouwen woningen in het bestemmingsplan een sociale huurwoning moet zijn. Daarmee kan de gemeente afdwingen dat bouwers deze woningen ook daadwerkelijk gaan realiseren. De doelgroepenverordening is een van de belangrijkste actiepunten uit de vorig jaar vastgestelde woonvisie en sluit aan bij aanbeve-lingen van de Rekenkamer Groene Hart die recent het woonbeleid van de gemeente heeft doorge-licht.

Wethouder Dirk-Jan Knol is verheugd deze verordening aan de raad te kunnen voorleggen. ‘De doelgroepenverordening is een van de belangrijkste instrumenten waarmee wij kunnen bereiken dat de door ons gewenste woningen ook daadwerkelijk worden gebouwd. Op deze manier steunen we de groepen die nu klem zitten op de woningmarkt, een centrale doelstelling van de vorige jaar vastgestelde woonvisie.’

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp